Používané techniky

Marketingový výskum sa realizuje kombináciou rôznych výskumných metód a techník podľa požiadaviek výskumného problému. Poskytované služby možno rozdeliť do troch oblastí, podľa druhu použitých metód:


KVALITATÍVNY VÝSKUM

 • Focus Groups (štandardné moderované skupinové diskusie)
 • Express Focus Groups 60´(skrátené FGs  s expresným spracovaním a nižšou cenou)
 • Mini Focus Groups (skupinové diskusie s malým počtom respondentov vhodné na výskum špecifických, „citlivých“ tém alebo špecifických cieľových skupín)
 • Expert Focus Groups (odborné skupinové diskusie s expertmi na odbornú tému)
 • Chain Focus (reťazový výskum metódou opakovaných Focus Groups umožňujúci zmenu a opätovné testovanie kreatívnych konceptov, grafických návrhov na obaly výrobkov, a podobne)
 • In Depth Interviews (individuálne hĺbkové explorácie)
 • Expert Interviews (odborné individuálne explorácie s expertmi na odbornú tému)
 • Etnografics Interviews (individuálne hĺbkové explorácie vedené za prítomnosti etnografa a spoluanalyzované etnografom)
 • Q-CATI (hĺbkový telefonický výskum , realizovaný na malej  vzorke respondentov prostredníctvom teleoperátorov – psychológov)
 • Cielené pozorovanie
 • Workshopy
 • Online blogy (interaktívne kvalitatívne longitudinálne chaty )
 • Web Usability Tests – testovanie užívateľskej komfortnosti webstránok.

SEMI-KVANTITATÍVNY VÝSKUM

 • In home testing (výskum produktov a služieb v domácnostiach založený na hodnotení osobnej skúsenosti s využívaním produktu / služby)
 • In store testing (rozhovory s návštevníkmi predajne napr. o zásahu reklamou v predajni)
 • In hall testing (spotrebiteľské a chuťové testy v špeciálne upravenom štúdiu)
 • Drive-By test® (značková metóda testovania outdoorovej reklamy priamo „v teréne“)
 • Mystery shopping (testovanie služieb a produktov simulovaním reálneho nákupného správania spotrebiteľov)
 • Telefonický výskum CATI (počítačom asistované telefonické opytovanie semikvalitatívneho charakteru, realizovaný na menšej vzorke respondentov)
 • Telefonický výskum SEMI-CATI ( B2B hĺbkový výskum  semikvantitatívneho charakteru, realizovaný na menšej vzorke respondentov prostredníctvom teleoperátorov  profesionálneho CATI štúdia )
 • Asistovaný nákup (monitoring nákupného procesu prostredníctvom profesionálneho anketára)

KVANTITATÍVNY VÝSKUM

 • PAPI – Ad Hoc reprezentatívny sociologický výskum (face-to-face výskum realizovaný pomocou profesionálnej anketárskej siete)
 • PAPI – Omnibus (nízkonákladový multiklientský face-to-face výskum realizovaný pomocou profesionálnej anketárskej siete)
 • Telefonický výskum CATI (výskum  kvantitatívneho charakteru, realizovaný prostredníctvom profesionálneho CATI štúdia)
 • Entry/ Exit Interview (anketové rozhovory pri vchode resp. východe z predajne, z prevádzky)
 • Online výskum CAWI ( online dotazník prostredníctvom špeciálnej webovej aplikácie)
 • ON-LINE DIRECT – rýchly a finančne výhodný  spôsob kvantitatívneho zberu dát s využitím databázy mailových kontaktov. Vzorka respondnetov je vyzvaná na vyplnenie on-line dotazníka   Vhodné najmä pre B2B  segment
 • Monitoring návštevnosti (kvantifikácia  so zisťovaním socio-demografických  dát návštevníkov)