Skúmané témy

Agentúra AKO ponúka širokú škálu výskumných služieb v segmentoch business-to-business (B2B) a business-to-consumer (B2C):

 • Testovanie produktov (nákupné / spotrebné zvyklosti, cenová citlivosť na výrobky, mediálne produkty, a pod.)
 • Testovanie služieb (cestovný ruch , finančné služby, telekomunikačné služby, atď.)
 • Testovanie značky (imidž, positioning značky, vzťah k značke, zákaznícka lojalita, atď.)
 • Testovanie reklamy (pre-testing, post-testing a retesting kreatívnych konceptov, meranie účinkov nasadených reklamných kampaní)
 • Výskum trhu (medzery na trhu, potenciál pre nové produkty a služby)
 • Výskum vnútrofiremnej klímy (sociálna atmosféra, lojalita, postoje k zmene, atď.)
 • Výskum verejnej mienky (postoje verejnosti k politickým a spoločenským otázkam, výskum dôveryhodnosti inštitúcií, volebné správanie, opinion lídri, atď.)

Agentúra sa dlhodobo zaoberá analýzami politického správania voličov – predvolebného a volebného rozhodovania, reakcií na reklamné kampane, meraním efektivity predvolebných posolstiev, analýzami emočnej a racionálnej zložky volebných preferencií, prognózovaním volebného správania, a pod. Výsledky analýz sú používané v príprave predvolebných stratégií a marketingovej komunikácie politických strán.

Značnú časť záujmu venuje agentúra aj skúmaniu a analýzam konzumácie médií, najmä elektronických – pre-testy nových TV programov, priebežné testy akceptácie programu, analýza motívov sledovania /nesledovania, analýza imidžu značiek subjektov na mediálnom trhu, …)


AKO agency offers a broad range of research services in the segments of business-to-business (B2B) and business-to-consumer (B2C):

 • Testing products (purchase and consumption habits, price sensitivity to products, media products and so on)
 • Testing services (tourism, financial services, telecommunications etc.)
 • Testing brands (image, brand positioning, relationship to the brand, customer loyalty etc.)
 • Testing ads (pre-testing, post-testing and retesting of creative concepts, measurement of launched ad campaigns)
 • Market research (gaps in the market, potential for new products and services)
 • Research of internal climate (social atmosphere, loyalty, attitude change etc.)
 • Opinion poll (public attitudes toward political and social issues, credibility of institutions, electoral behavior, opinion leaders etc.)

The agency has been dealing long-term with the analyses of political behavior of voters – pre-electoral and electoral decision making, reactions on ad campaigns, measurement of effectiveness of pre-electoral messages, analyses of emotional and rational elements of electoral preferences, prognosis of electoral behavior and so forth. The results of these analyses are used in the preparation of pre-electoral strategies and marketing communication of political parties.

The agency is also very much interested in the research and analysis of media consumption, especially the electronic ones – pre-tests of new TV programs, continuous tests of program acceptance, analysis of motives for watching / not watching, analysis of brands in the media market and so on.