Moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov preferencií

Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

“Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) poskytuje nasledovný výklad právneho rámca pre oblasť vysielania vo vzťahu k programovým zložkám, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany, resp. koalície v období od 13. 2. 2016 do 5. 3. 2016.”

 

“Podľa § 17 zákona o volebnej kampani je zverejňovanie volebných prieskumov zakázané 14 dní pred voľbami a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania, teda v období od 20. 2. 2016 do 5. 3. 2016 vrátane.”

“Okrem dňa konania volieb a obdobia 14 dní pred dňom konania volieb teda vysielatelia môžu zverejňovať výsledky volebných prieskumov. V súlade s § 16 ods. 3 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii však musia vysielatelia dbať na to, aby volebné prieskumy boli reprodukované nezaujato, pričom musia byť zverejnené všetky dostupné informácie o prieskume (t.j. parametre prieskumu ako identifikácia organizácie, ktorá prieskum vykonala, zadávateľ prieskumu, veľkosť reprezentatívnej vzorky obyvateľstva atď.) a zverejnené musia byť výsledky preferencií všetkých politických subjektov kandidujúcich vo voľbách do NR SR, ktoré boli v prieskume zaznamenané. Prezentovanie predvolebných preferencií len vybraných politických subjektov by nebolo v súlade s právom verejnosti na všestranné a objektívne informácie, ani v súlade s povinnosťou vysielateľa zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby.”

ZVEREJNENIE ÚDAJOV O OBJEDNÁVATEĽOVI A DODÁVATEĽOVI

“Zákon o volebnej kampani v § 15 ustanovuje povinnosť pre každého, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, predvolebné prieskumy a volebné prieskumy verejnej mienky obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi.”

“Účelom tohto ustanovenia je vytvorenie možnosti pre diváka získať informáciu o tom, kto je objednávateľom a kto dodávateľom odvysielanej politickej reklamy, predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.”

prof. Miloš Mistrík
predseda
Rady pre vysielanie a retransmisiu