Miroslav Sirota, PhD.

Miroslav Sirota, PhD sa venuje aplikovanej štatistike, metodológii kvantitatívneho výskumu a psychológii pravdepodobnostného usudzovania expertov i laikov.

Na Univerzite Komenského vyučuje štatistické metódy a rôzne kurzy metód kvantitatívneho výskumu.

Publikoval viaceré štúdie o problémoch so štatistickou signifikanciou a o chápaní podmienenej pravdepodobnosti.

Ako štatistik a konzultant v oblasti metodológie sa zúčastnil desiatok projektov pre súkromný i verejný sektor.